Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Towarzystwo uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po wprowadzeniu  odpowiedniej zmiany statutu i innych regulacji wewnętrznych Towarzystwa, przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku nr 218/2014.

W celu spełnienia wytycznych określonych w § 22 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego w dniu 19 października 2017 roku w skład organu nadzorującego powołano dwóch członków niezależnych.

Ponadto Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 19 października 2017 roku powołała Komitet Audytu działający w jednostkach zainteresowania publicznego, jakimi są publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, których organem jest Towarzystwo tj.: Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w składzie

Dariusz Sarnowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

Mariusz Sadłocha - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Wojciech Pątkiewicz - Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129  ust. 1, 3, 5 i 6  ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), dalej „Ustawa o biegłych rewidentach” tj.:

  • przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  • przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży Towarzystwa,
  • większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Towarzystwa oraz jednostek powiązanych.

Nie są stosowane w odniesieniu do Towarzystwa wytyczne określone w § 22 ust. 2 oraz § 29 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Uwzględniając, iż Towarzystwo nie spełnienia przesłanek uznania go za jednostką interesu publicznego, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, obejmujące podmioty wskazane w art. 2 pkt 9 Ustawy o biegłych rewidentach nie podlega wymogowi utworzenia i działania komitetu audytu.

Towarzystwo w zakresie nadzoru działalności realizuje wszelkie obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Skład Rady Nadzorczej

Wojciech Pątkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Sarnowski - Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

Mariusz Sadłocha - Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

Skład Zarządu

Piotr Bień - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Czerwiński - Członek Zarządu

Marcin Morel - Członek Zarządu

Jakub Rajchman - Członek Zarządu

 

W Towarzystwie funkcjonują następujące departamenty:

Departament Zarządzania Aktywami

Departament Sprzedaży i Rozwoju

Departament Finansowy

Departament Prawny

Departament Zarządzania Ryzykiem

Departament Audytu Wewnętrznego

Departament Nadzoru Zgodności z Prawem

Departament ds. funduszy Venture

Departament Zarządzania Funduszami Sekurytyzacyjnymi

Ponadto w Towarzystwie wyodrębniono:

Samodzielne Stanowisko – Administrator Systemu Informatycznego

Samodzielne Stanowisko – Inspektor Ochrony Danych,

Samodzielne Stanowisko ds. marketingu.

Na podstawie § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego Towarzystwo sporządziło i wprowadziło do stosowania Polityka Informacyjna Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.