Oświadczenie Trigon TFI dotyczące pozwu przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji

07-08-2018

Oświadczenie Trigon TFI dotyczące pozwu przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w celu ochrony reputacji oraz związanej z tym konieczności ochrony interesów uczestników funduszy, którzy powierzyli w zaufaniu do Trigon TFI środki w zarządzanie, w dniu 3 sierpnia 2018 r. został złożony pozew przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie, że:

 

  • umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie zawarta i obowiązywała w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 r. do dnia 19 lipca 2018 r.;

 

  • do skutecznego rozwiązania umowy ramowej doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack;

 

  • wzajemne świadczenia stron zostały w umowie określone zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń, a wartość świadczenia GetBack na rzecz Trigon TFI odpowiadała wartości świadczenia Trigon TFI na rzecz GetBack.

Trigon TFI został zmuszony do złożenia pozwu z uwagi na ciągłe bezpodstawne insynuacje ze strony zarządu GetBack, powielane następnie przez niektóre media, dotyczące rzekomej nieważności umowy ramowej i wynikającego stąd rzekomego obowiązku zwrotu przez Trigon TFI kwot wypłaconych przez GetBack w wykonaniu umowy ramowej. Trigon TFI podkreśla, że nowy zarząd GetBack posługiwał się równocześnie bezprawnymi i niedopuszczalnymi etycznie metodami zastraszania Trigon TFI w celu wywierania presji na zarząd Trigon TFI wyraźnie sugerując, że w razie odmowy zwrotu wypłaconego Trigon TFI wynagrodzenia zgodnie z umową bądź zawarcia ugody w tej sprawie z GetBack, zarząd GetBack złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz że w odniesieniu do Towarzystwa może mieć zastosowanie sankcja karna tzw. rozszerzonej konfiskaty przedsiębiorstwa Trigon TFI z art. 44a Kodeksu karnego.

Trigon TFI chcąc zapobiec bezpodstawnym insynuacjom nowego zarządu GetBack dotyczących umowy ramowej oraz prób zastraszania przez nowy zarząd GetBack, jest zmuszone wystąpić o ochronę do sądu. W ramach postępowania sądowego GetBack będzie miał możliwość przedstawienia pod ocenę niezawisłego sądu dowodów i podstawy prawnej rzekomej nieważności umowy. Dotychczas poza niepopartymi niczym zarzutami i czarnym PR wobec Trigon TFI, nowy zarząd GetBack nie tylko nie przedstawił żadnych dowodów uzasadniających żądania kierowane wobec Trigon TFI, ale w sprawozdaniu finansowym z działalności za 2017 r. z dnia 2 lipca 2018 r. potwierdził m.in. rynkowość świadczenia Trigon TFI na rzecz GetBack i otrzymanego przez Trigon TFI z tego tytułu wynagrodzenia od GetBack, a tym samym ważność umowy ramowej i ekwiwalentność świadczeń stron.