Medyczny Publiczny FIZ - zmiana nazwy funduszu, rozszerzenie zespołu zarządzających oraz wzbogacenie portfela o nowe komponenty.

12-12-2017

Medyczny Publiczny FIZ - zmiana nazwy funduszu, rozszerzenie zespołu zarządzających oraz wzbogacenie portfela o nowe komponenty.

Trigon TFI podjął działania zmierzające ku maksymalizacji zysków funduszu Medyczny Publiczny FIZ. Zmianie uległa nazwa funduszu Medyczny Publiczny FIZ na Trigon Medycyny i Innowacji FIZ, a od stycznia 2018 roku do dotychczas zarządzającego funduszem Marcina Szuby dołączą zarządzający znani z globalnej selekcji spółek o mocnym potencjale wzrostowym.

I tak, 50% portfela zostanie przekazana w zarządzanie Michałowi Cichoszowi oraz Tomaszowi Piotrowskiemu, zarządzającym funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. W efekcie Funduszem Trigon Medycyny i Innowacji FIZ zarządzać będzie zespół trzech zarządzających.

Statut funduszu stanowi, że co najmniej 50% aktywów funduszu musi być lokowane w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną.

Pozostała część portfela, stanowiąca maksymalnie 50% aktywów funduszu, od stycznia lokowana będzie w spółki typu wzrostowego (growth stocks) o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii. Kluczem selekcji będą czynniki fundamentalne oraz surowe kryteria jakościowe stosowane z sukcesami w funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ.

Spółki z sektorów wzrostowych takich jak IT, e-commerce, konsumpcja oraz spółki z sektora medycznego i biotechnologicznego, mają wiele wspólnych mianowników: są wysoko innowacyjne, działają w branżach, w których panują silne długoterminowe trendy, posiadają wysokie wskaźniki zwrotu na zainwestowanym kapitale, generują duże przepływy gotówki, posiadają unikalne przewagi konkurencyjne czy też patenty, a co najważniejsze, mogą działać globalnie.

Uważamy, że tak skonstruowany portfel oraz wzmocnienie składu zarządzających pozwolą lepiej zdywersyfikować składniki lokat funduszu oraz w lepszym stopniu dostosują go do obecnych warunków rynkowych. Trigon Medycyny i Innowacji FIZ zamierza w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodność branżową oraz poszukiwać szansy na wzrost wartości zaangażowanego kapitału w wielu sub-segmentach globalnych indeksów. Liczymy, że obecni oraz przyszli uczestnicy docenią wartość wprowadzonych zmian, a osiągane przez fundusz stopy zwrotu będą satysfakcjonujące.