List otwarty Trigon TFI

10-09-2018

List otwarty Trigon TFI

W związku z artykułem z 7.09.2018 r. Business Insider pt. „GetBack - największa afera finansowa ostatnich lat. Oto historia, którą opisujemy od początku”, w którym Business Insider uzasadnia ważnym interesem publicznym publikację autorstwa dziennikarki Pani Jagody Fryc z 5.09.2018 r. o rzekomo podjętej decyzji o odebraniu licencji Trigon TFI na posiedzeniu KNF w październiku 2018 r., Trigon TFI przypomina jakie są fakty:

 • dziennikarka Pani Jadwiga Fryc ani nikt z Business Insider nie zwrócili się do Trigon TFI z prośbą o komentarz przed publikacją artykułu z 5.09.2018 r.;
 • jeszcze w dniu 5.09.2018 r. Trigon TFI udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez KNF w ramach będącego w toku postępowania, którego termin zakończenia nie jest znany. Trigon TFI jest w trakcie przygotowywania kolejnych informacji dla KNF;
 • w państwie prawa wyroki i decyzje zapadają po zakończeniu postępowania i wysłuchaniu strony;
 • Business Insider podał informację o rzekomej decyzji w sprawie Trigon TFI jako pewnik;
 • po otrzymaniu dementi od rzecznika KNF w dniu 5.09.2018 r. Business Insider nie usunął informacji o rzekomej decyzji w sprawie odebrania licencji Trigon TFI.  Oznaczył ją jedynie znakiem zapytania podtrzymując do chwili obecnej tę informację z powołaniem się na anonimowe źródła;
 • mimo kolejnego komunikatu KNF w dniu 6.09.2018 r. zamieszczonego na stronie KNF, że informacja o odebraniu licencji Trigon TFI jest nieprawdziwa, a co więcej nosi cechy manipulacji w rozumieniu rozporządzenia MAR, co jest przestępstwem, Business Insider nadal podtrzymuje swoją informację o rzekomej decyzji o odebraniu Trigon TFI licencji zapadłej przed zakończeniem postępowania i wysłuchaniu Trigon TFI;
 • Redaktor Naczelny i wydawca portalu Business Insider otrzymali od Trigon TFI 6.09.2018 r. wezwanie do usunięcia nieprawdziwej informacji, do czego nie zastosowali się;
 • jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat decyzji KNF jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
 • pierwszym podmiotem, który powinien dowiedzieć się o decyzji KNF jest jej adresat, czyli Trigon TFI;
 • gdyby informacja Business Insider była prawdziwa stanowiłoby to rażące naruszenie zasad państwa prawa, co podkreśliła KNF w komunikacie z 6.09.2918 r.;
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego zobowiązuje dziennikarza m. in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a zwłaszcza do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18.02.2005 roku (sygn. akt III CZP53/04) i wyrokiem  Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5.02. 2014 r. (sygn. akt 1520/13), do ogólnie akceptowanych kryteriów szczególnej staranności i rzetelności działania dziennikarza na etapie gromadzenia materiałów prasowych należą w szczególności: uwzględnienie statusu (rodzaju) źródła; analiza rzetelności źródła informacji (dziennikarz nie powinien opierać się na źródle, którego obiektywizm lub wiarygodność budzi wątpliwości);  sprawdzenie zgodności z prawdą uzyskanych informacji przez sięgnięcie do wszystkich innych dostępnych źródeł i upewnienie się co do zgodności informacji z innymi znanymi faktami oraz umożliwienie osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji;
 • zgodnie z wyrokiem SN z 28.09.2011 r. (sygn. akt I CSK 33/11) „nie można tłumaczyć publikacji prasowych uzasadnionym interesem publicznym oraz prawem dziennikarza do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów, jeżeli są publikowane w ogólnie dostępnych mediach, a opierają się na niedostatecznie sprawdzonych i w rzeczywistości nieprawdziwych informacjach, co podważa profesjonalizm, uzyskany status zawodowy i prestiż danej osoby, naruszając jej dobra osobiste w postaci dobrego imienia oraz czci.”

Akceptacja dla rozpowszechniania oczywiście nieprawdziwych informacji i to o najwyższym ciężarze gatunkowym, oznacza, że każda osoba lub firma może być zniszczona bez prawa do obrony. Dzisiaj ofiarą jest Trigon TFI i blisko 6 tysięcy uczestników jego funduszy, a jutro może to spotkać każdego z nas.

Trigon TFI wzywa ponownie Redaktora Naczelnego i wydawcę portalu Business Insider do usunięcia nieprawdziwej informacji i zaprzestania jej rozpowszechniania zgodnie z treścią wezwania 6.09.2018 r. Świadome wprowadzenie w błąd opinii publicznej rażąco narusza interes publiczny.