Komentarz Trigon TFI do raportu bieżącego nr 98/2018 opublikowanego 18.07.2018 r. przez spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji

19-07-2018

Komentarz Trigon TFI do raportu bieżącego nr 98/2018 opublikowanego 18.07.2018 r. przez spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji

Komentarz Trigon TFI S.A. do raportu bieżącego nr 98/2018 opublikowanego 18.07.2018 r. przez spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „GetBack”) dot. rozwiązania umowy o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit, w którym to raporcie GetBack kwestionuje skuteczność rozwiązania umów ze skutkiem natychmiastowym.

18 lipca 2018 r. Trigon TFI S.A. rozwiązało umowy z GetBack S.A. w restrukturyzacji o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Nie mamy wątpliwości, że rozwiązanie tych umów jest skuteczne i tak jak wskazaliśmy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack. Oświadczenia o rozwiązaniu umów wskazały GetBack na szereg naruszeń, które nie zostały przez GetBack usunięte mimo żądań ze strony Trigon TFI S.A. W swoim działaniu kierujemy się najlepszym interesem i bezpieczeństwem naszych klientów. Zgodnie z zapowiedziami, w najbliższych dniach Trigon TFI S.A. planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami.

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jasno wskazują na możliwość rozwiązania przez TFI ze skutkiem natychmiastowym tego typu umów, jeżeli leży to w interesie uczestników danego funduszu. Okoliczność, że GetBack miałby być w trakcie przeglądu transakcji (jak można rozumieć - dokonywanych przez GetBack jako serwisera funduszy) dotyczących sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności pozostaje całkowicie bez znaczenia dla skuteczności wypowiedzenia umów przez TFI. Wskazane przez GetBack okoliczności stanowią wyłącznie sprawy wewnętrzne GetBack. W żaden sposób nie mogą one ograniczać prawa TFI do rozwiązania umów ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na interes uczestników funduszy. Przeciwne twierdzenia zawarte w raporcie bieżącym GetBack 98/2018 są pozbawione oparcia w przepisach prawa lub w postanowieniach umów.