Komentarz Trigon TFI do raportu bieżącego nr 100/2018 opublikowanego 19.07.2018 r. przez spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „GetBack”) dot. rozwiązania umowy ramowej zawartej w sierpniu 2017 r

20-07-2018

Komentarz Trigon TFI do raportu bieżącego nr 100/2018 opublikowanego 19.07.2018 r. przez spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „GetBack”) dot. rozwiązania umowy ramowej zawartej w sierpniu 2017 r

19 lipca br. Trigon TFI wypowiedziało umowę ramową z GetBack, zawartą 9 sierpnia 2017 r., dotyczącą współpracy w zakresie obsługi portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Trigon TFI. Wypowiedzenie umowy ramowej jest następstwem rozwiązania przez Trigon TFI w dniu 17 lipca 2018 r. umowy z Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp. k. obsługującą dziewięć funduszy Trigon Profit oraz następnie w dniu 18 lipca 2018 r. wszystkich umów z GetBack o zarządzanie portfelami wierzytelności tych funduszy, co nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack.

W związku z opublikowanym następnie przez GetBack raportem bieżącym nr 100/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., w którym GetBack wskazał, że „w ocenie Emitenta Umowa Ramowa może być nieważna z mocy prawa, w szczególności z uwagi na wadę wskazaną w Art. 58 ustawy Kodeks cywilny”, Trigon TFI pragnie podkreślić, że umowa była ważna i została skutecznie rozwiązana z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack. Trigon TFI było zmuszone podjąć takie działania, w związku z koniecznością ochrony interesów uczestników funduszy.

Zwracamy uwagę, że 3 lipca 2018 r. w sprawozdaniu z działalności, będącym elementem raportu okresowego GetBack za 2017 rok, nowy zarząd GetBack poświęcił umowie ramowej szerokie fragmenty i wprost potwierdził rynkowość umowy (nie kwestionując w żaden sposób jej ważności). Tymczasem w raporcie bieżącym z 19 lipca 2018 r. dot. wypowiedzenia umowy ramowej przez Trigon TFI, po dwóch tygodniach od opublikowania sprawozdania z działalności, ten sam zarząd GetBack stwierdził, że umowa ramowa „może być nieważna z mocy prawa, w szczególności z uwagi na wadę wskazaną w Art. 58 ustawy Kodeks cywilny”, nie podając jednak żadnej konkretnej przyczyny dla jej rzekomej nieważności.

Raport bieżący zawiera tym samym spekulacje, a dodatkowo jest sprzeczny z treścią opublikowanego raptem dwa tygodnie wcześniej raportu okresowego. Zwracamy uwagę, że GetBack jest spółką publiczną, która musi wykonywać obowiązki informacyjne w sposób prawdziwy, rzetelny i niewprowadzający w błąd.

Należy ponadto podkreślić, że to już obecny zarząd GetBack dopuścił do rażącego niewykonywania umów ze szkodą dla interesów uczestników funduszy serwisowanych przez GetBack. Towarzystwo i uczestnicy funduszy są poszkodowani przez GetBack i będą dochodzić roszczeń wobec GetBack.