Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Trigon TFI S.A. oraz zarządzane przez Trigon TFI S.A. fundusze inwestycyjne zamknięte

22-05-2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Trigon TFI S.A. oraz zarządzane przez Trigon TFI S.A. fundusze inwestycyjne zamknięte

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). W związku z tym przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych, oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest fundusz lub fundusze inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Trigon TFI”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Bud. B, 02-566 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000290974, REGON: 120539631, NIP: 945-209-01-47, o kapitale zakładowym 4.280.240,00 PLN, opłaconym w całości.

Lista Funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A. dostępna jest na stronie www.trigontfi.pl oraz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/TFI_i_FI#616

Siedziba i adres każdego z Funduszy jest taka sama, jak siedziba i adres Trigon TFI.

Z administratorem danych można skontaktować się:
a) pisemnie: na adres Trigon TFI podany powyżej

b) elektronicznie: na adres biurotfi@trigon.pl

c) telefonicznie: 22 330 11 11

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
a) adres e-mail: iod-tfi@trigon.pl  

b) adres do korespondencji: Trigon TFI S.A. Puławska 2, Bud. B, 02-566 Warszawa, z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”

Prezentowana informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych: uczestników Funduszu; osób, które złożyły zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu; osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji uczestników Funduszu; pełnomocników, spadkobierców, obdarowanych uczestnika Funduszu; osób, które otrzymały propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 • realizacji zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz /wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);

 • rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 5);

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;

 • w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz profilowania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Trigon TFI.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Trigon TFI zarządzające i reprezentujące Fundusz; podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora lub Trigon TFI, w szczególności podmiot prowadzący ewidencję uczestników i/lub rejestr certyfikatów inwestycyjnych, depozytariusz, podmiot oferujący certyfikaty inwestycyjne Funduszu, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy/zapisu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym do rozpatrywania reklamacji - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

 3. Macie Państwo prawo do:

 • żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgód marketingowych macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosicie Państwo konsekwencji z tym związanych.