TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem inwestycyjnym jest konsekwentne osiąganie wysokich dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę giełdową. Trigon Polskie Perły FIZ inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji notowanych na GPW w Warszawie, mając na celu osiąganie wysokich dodatnich stóp zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych. Zarządzający dobiera do portfela akcje najlepszych polskich przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, mocnym bilansie oraz unikatowej strategii rozwoju. Fundusz jest neutralny rynkowo – do zabezpieczenia długich pozycji wykorzystuje mechanizm krótkiej sprzedaży. Pod uwagę brane są wszystkie segmenty branżowe – kryterium doboru nie jest przynależność do określonej branży, ale perspektywy wzrostu spółki i jej wycena rynkowa. Selekcja spółek obejmuje swoim zakresem zarówno segment blue-chip, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Trigon Polskie Perły FIZ to fundusz publiczny, którego certyfikaty inwestycyjne są dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie. Fundusz wyceniany jest raz w miesiącu.

Zobacz archiwum

Wyniki funduszu

Od początku: -10.59 %

Emisje funduszu

  • Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 19 ust. 43 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 010 Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl