TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje na globalnym rynku akcji. Co najmniej 50% aktywów Funduszu lokowana jest w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną. Co najwyżej 50% Funduszu lokowana jest w spółki typu wzrostowego o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii. Kluczem selekcji są czynniki fundamentalne oraz kryteria jakościowe. Spółki z sektorów wzrostowych takich jak: IT, e-commerce, konsumpcja oraz medyczne i biotechnologiczne, mają wiele wspólnych mianowników: są wysoko innowacyjne, działają w branżach w których panują silne długoterminowe trendy, posiadają wysokie wskaźniki zwrotu na zainwestowanym kapitale, generują duże przepływy gotówki, posiadają unikalne przewagi konkurencyjne czy też patenty a co najważniejsze, mogą działać globalnie. Trigon Medycyny i Innowacji FIZ zamierza w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodność branżową oraz poszukiwać szansy na wzrost wartości zaangażowanego kapitału w wielu sub-segmentach globalnych indeksów.

 

Trigon Medycyny i Innowacji FIZ to fundusz publiczny, wyceniany raz w miesiącu, wykupy realizowane są  z tą samą częstotliwością. Certyfikaty inwestycyjne są dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl