Fundusze dedykowane

Mamy doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi, oferując uczestnikom tych funduszy rozwiązania inwestycyjne dostosowane do potrzeb, profili inwestycyjnych oraz struktur działalności inwestorów.

Inwestowanie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych pozwala na osiąganie przez uczestników tych funduszy licznych korzyści polegających między innymi na:

- możliwości tworzenia struktur biznesowych wykorzystujących fundusze dla realizacji bieżących celów i długoterminowej strategii rozwoju

- pozyskiwaniu finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności funduszu

W ramach lokowania aktywów w funduszach inwestorzy posiadają pełną kontrolę nad działalnością funduszu wynikającą z postanowień statutowych i ustawowych (w tym związaną z udziałem w organach statutowych funduszu) oraz jasno określoną strukturę i poziom kosztów funkcjonowania funduszu.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzy i zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi dokonującymi emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie

Przejdź do Panelu Informacyjnego FIZ w celu uzyskania dostępu do danych szczegółowych.

Informujemy, iż wycena oficjalna funduszu Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 29 marca 2018 roku wynosi 112,13 zł

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl +48 604 584 458

Marta Wrzesień

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

marta.wrzesien@trigon.pl +48533364074

Karolina Cieślik

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl +48 662 047 466
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl