News

18-05-2018

W związku z przeprowadzanym procesem audytu sprawozdań finansowych dla funduszy, w których rolę serwisera pełni spółka GetBack S.A., a także w świetle ostatnich wydarzeń w spółce GetBack S.A. Towarzystwo informuje, iż do wyceny pakietów wierzytelności w tych funduszach odstąpiono od dotychczasowej metody zakładającej ciągłe i niezakłócone funkcjonowanie procesu windykacyjnego. W ocenie Towarzystwa kondycja finansowa spółki GetBack S.A. może jej utrudnić lub wręcz uniemożliwić w przyszłości prowadzenie adekwatnych działań wynikających z przyjętej strategii windykacyjnej. Ze względu na fakt, iż na dzisiaj nie można jednoznacznie określić czy taka sytuacja będzie miała miejsce, wycena portfeli wierzytelności ujęta w sprawozdaniach uwzględnia korekty na ryzyko operacyjne związane z możliwością ogłoszenia upadłości, rozpoczęcia postępowania sanacyjnego lub utraty zezwolenia na zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych przez spółkę GetBack S.A. W wycenie przyjęto założenie, iż prognozowane przepływy za pierwszy kwartał 2018 są zbliżone do faktycznego wykonania, w okresie około pół roku od kwietnia 2018 nastąpi istotna redukcja działań windykacyjnych wynikających z zastąpienia obecnego i wdrożenia nowego serwisera, a następnie będzie następowało stopniowe zwiększanie skali działań windykacyjnych determinujących prognozowane przepływy. Wycena pakietów wierzytelności wyżej opisaną metodą uwzględnia wszystkie znane na dzień dzisiejszy okoliczności mogące wpłynąć na ich wartość rynkową w przypadku nierozwiązywalnych problemów obecnego serwisera. Towarzystwo z uwagą śledzi sytuację spółki GetBack S.A. i podjęło zdecydowane działania mające na celu ochronę interesu uczestników w sytuacji gdyby spółka GetBack S.A. utraciła możliwość zarządzania portfelem Funduszu.

Contact

Contact us

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl